Gebruiksvoorwaarden BCM Stream
Gebruiksvoorwaarden
GEBRUIKSVOORWAARDEN
GEBRUIKSVOORWAARDEN
GEBRUIKSVOORWAARDEN
BCM Stream Licentie voor Eindgebruikers

Home  |  Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden BCM Stream

 

BELANGRIJK-LEES AANDACHTIG; Deze BCM Stream Licentie voor Eindgebruikers is een juridische overeenkomst tussen u (een persoon of entiteit) en Soundware BV voor het BCM Stream product zoals omschreven. Dit betreft computer software en kan geassocieerde media, gedrukte media, online media, elektronische media, documentatie of data bevatten (collectief genoemd “SOFTWARE PRODUCT”). Door het SOFTWARE PRODUCT te gebruiken in wat voor vorm dan ook, gaat u akkoord met het gebonden zijn aan de inhoud van deze Licentie Overeenkomst voor Eindgebruikers. Als u niet akkoord gaat met de inhoud van deze Licentie Overeenkomst voor Eindgebruikers mag u het SOFTWARE PRODUCT niet gebruiken.

SOFTWARE PRODUCT LICENTIE

Copyright wetten en internationale copyright overeenkomsten alsmede andere wetten en regels voor intellectueel eigendom beschermen het SOFTWARE PRODUCT. Het SOFTWARE PRODUCT word gelicenseerd voor gebruik en niet verkocht. Het SOFTWARE PRODUCT is eigendom van Soundware BV. Het copyright voor het SOFTWARE PRODUCT is eigendom van Soundware BV. Uw licentie op het SOFTWARE PRODUCT is geen overdracht van eigendom en is geen verkoop van enige rechten over het SOFTWARE PRODUCT.

INTRODUCTIE

Deze Licentie Overeenkomst voor Eindgebruikers beschrijft uw rechten met betrekking tot het SOFTWARE PRODUCT en zijn componenten. U bent aan de volgende bepalingen gebonden indien u gebruik maakt van het SOFTWARE PRODUCT.

1. TOEKENNING VAN DE LICENTIE. Deze Licentie Overeenkomst voor Eindgebruikers kent u de volgende rechten toe: U mag 1 kopie gebruiken van het SOFTWARE PRODUCT op een enkele computer. “Gebruiken” betekend opslaan, laden, installeren, uitvoeren of tonen van het SOFTWARE PRODUCT. U mag het SOFTWARE PRODUCT alleen gebruiken voor de reproductie van uw media abonnement van BCM Stream. Indien uw abonnement bij BCM Stream is beëindigd, vervalt de licentie op dit SOFTWARE PRODUCT zonder enige restitutie.

2. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN

* Verificatie van de licentie. Soundware BV reserveert het recht om verificatie te verlangen of u voldoet aan de licentie voorwaarden van deze Licentie Overeenkomst voor Eindgebruikers.

* Toekenning van de licentie. De toekenning van de licentie is afhankelijk van de betalingen voor media abonnement van BCM Stream. Indien u geen abonnementsgelden meer betaald wordt uw licentie geblokkeerd of beëindigd.

* Vertrouwelijke Informatie. Vertrouwelijke informatie bevat -zonder beperkingen- handels geheimen, technische informatie, product ontwerp informatie, database informatie, source- en object code, copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten verbonden met het SOFTWARE PRODUCT.

* Beperkingen voor Reverse Engineering, Decompilatie en Ontmanteling. U mag het SOFTWARE PRODUCT niet reverse Engineeren, Decompileren of ontmantelen.

3. ALLE RECHTEN DIE NIET EXPLICIET ZIJN TOEGEWEZEN DOOR DEZE LICENTIE OVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ZIJN DOOR SOUNDWARE BV GERESERVEERD.

4. BEËINDIGING. Soundware BV kan uw licentie beëindigen indien u niet voldoet aan deze Licentie Overeenkomst voor Eindgebruikers. In elk geval van beëindiging van deze Licentie Overeenkomst voor Eindgebruikers dient u alle kopieën, installaties en product onderdelen te vernietigen.

5. COPYRIGHT. Copyright wetten en internationale verdragen beschermen het SOFTWARE PRODUCT. Daarom moet u het SOFTWARE PRODUCT behandelen als ieder ander materiaal waar copyright op rust. U mag gedrukte of online beschikbare media die bij het SOFTWARE PRODUCT horen niet kopieëren.

6. EXPORT RESTRICTIES. U mag dit product alleen in het land gebruiken waar BCM Stream het beschikbaar stelt.

OVERIGE

Op deze overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse Wet van toepassing. Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Licentie Overeenkomst voor Eindgebruikers of u wenst contact op te nemen met Soundware BV schrijf dan naar:

Soundware BV
Celsiusstraat 9
6003DG Weert
Nederland

 

BEPERKTE GARANTIE

GEEN GARANTIES. TOT HET MAXIMUM ONDER DE TOEPASBARE WET TOEGESTANE OMVANG GEEFT SOUNDWARE BV GEEN GARANTIES, DANWEL EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET GELIMITEERD TOT GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEKE TOEPASSING, EIGENDOM EN HET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT, MET BETREKKING TOT HET SOFTWARE PRODUCT, EN HET WEL DAN NIET BESCHIKBAAR STELLEN VAN ONDERSTEUNINGSMIDDELEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

TOT HET MAXIMUM ONDER DE TOEPASBARE WET TOEGESTANE OMVANG ZAL SOUNDWARE BV NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR HET VERLIES VAN ZAKELIJKE WINSTEN, ONDERBREKING VAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE, OF IEDER ANDER GELDELIJK VERLIES) VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET SOFTWARE PRODUCT OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN ONDERSTEUNING, ZELFS ALS SOUNDWARE BV IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID DAT SCHADE KAN OF ZOU KUNNEN OPTREDEN.

Deze muziek licentie is een juridische overeenkomst onder welke u de muziek die aan u beschikbaar wordt gesteld op het BCM Stream platform mag gebruiken onder de volgende condities:

1. BCM Stream verleent u een niet overdraagbaar en niet exclusief recht op het gebruik van de muzikale werken. Dit recht betreft het afspelen van de beschikbaar gestelde muzikale werken als achtergrondmuziek in een zakelijke pand van Gebruiker.

2. Alle rechten betreffende de muzikale werken zijn gereserveerd door BCM Stream en/of haar licentiegevers en zijn beschermd door copyright wetgeving. Met geen enkel onderdeel van deze overeenkomst wordt de gedeeltelijke of gehele overdracht van deze rechten aan Gebruiker bedoeld.

3. Het is gebruiker niet toegestaan de muzikale werken te kopiëren of anderszins data uit de beschikbaar gestelde muzikale werken te gebruiken.

4. Gebruiker dient in bezit te zijn van een werkende internet verbinding. De kosten van deze verbinding zijn voor Gebruiker.

5. Deze overeenkomst blijft geldig zolang Gebruiker de maandelijkse kosten voldoet.

6. BCM Stream heeft het recht deze overeenkomst te weigeren zonder verdere uitleg.

7. Het is Gebruiker verboden om de muzikale werken op een manier te gebruiken waarbij dit gebruik kan leiden tot enige vorm van -al dan niet commerciële- exploitatie van de muzikale werken door Gebruiker of enige derde partij. Het is Gebruiker niet toegestaan om de muzikale werken op welke manier dan ook beschikbaar te stellen aan derden.

8. Gebruiker vrijwaart BCM uitdrukkelijk voor aanspraken van derden tengevolge van door Gebruiker gemaakte inbreuken op rechten van derden.

9. BCM Stream zal relevante gegevens veilig stellen middels het maken van kopieën naar de BCM Stream servers. Deze gegevens worden gebruikt voor service doeleinden, ontwikkeling en rapportage naar auteursrechten organisaties en andere rechthebbenden.

10. BCM Stream behoud zich het recht voor om de prijs en voorwaarden voor de BCM Stream dienst aan te passen.

11. BCM Stream is gerechtigd bij niet nakomen van verplichtingen uit deze overeenkomst en met name betalingsverplichtingen de software te blokkeren en de beschikbaarstelling van muzikale werken op te schorten zonder dat BCM Stream tot betaling van enige schadevergoeding of restitutie is gehouden.

12. In het geval dat Gebruiker geen gebruik kan maken van BCM Stream en of bepaalde functies van BCM Stream komt dit voor zijn risico en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichtingen.

13. In geval van overmacht is BCM Stream gerechtigd de nakoming van haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten, dan wel deze overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden. Onder overmacht wordt ten deze verstaan : iedere tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst die BCM Stream niet kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan de schuld van BCM Stream, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van BCM dient te komen.

14. BCM Stream heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

Gebruiker toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van enige verplichting genoemd in deze overeenkomst;
aan Gebruiker al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend of Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld.
Gebruiker zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten aan een derde overdraagt.

15. Naast de fonografische reproductierechten zijn eveneens openbare uitvoeringsrechten verschuldigd. Deze rechten blijven ten laste van Gebruiker. Contacteer de toepasselijke copyright organisatie in uw land voor een licentie voor openbare uitvoeringsrechten.

16. Indien een of meer van bovengenoemde bepalingen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet geldige zoveel mogelijk overeenkomt qua inhoud, reikwijdte en doelstelling.

17. Op deze overeenkomst alsmede op de tenuitvoerlegging van eventueel daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen BCM en Gebruiker is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

18. Alle uit deze overeenkomst of de tenuitvoerlegging voortvloeiende geschillen tussen Gebruiker en BCM zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

BCMStream.com

loader