Algemene voorwaarden BCM Stream
Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor alle overeenkomsten met BCM Music Systems BV

Home  |  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met BCM Music Systems BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval (toch) (enige) bepalingen van de voorwaarden van wederpartij van toepassing zijn, zullen, indien en voor zover deze laatste bepalingen in strijd zijn met deze verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van BCM Music Systems BV voor gaan.

1.3 Indien door een beslissing van een daartoe bevoegde autoriteit een of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan zal het overige bepaalde onverkort van kracht blijven, maar partijen zijn als dan gehouden aanvullende bepalingen overeen te komen, waarvan het economische effect zo dicht mogelijk dat benadert van die bepalingen welke ongeldig of niet afdwingbaar waren.

Artikel 2: Prijsopgaven, aanbiedingen en aanvaarding

2.1 Alle prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten zijn alleen dan bindend na schriftelijke bevestiging van BCM Music Systems BV of wanneer BCM Music Systems BV een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de betreffende opdracht.

2.2 Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van BCM Music Systems BV, dan geldt dit als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.

Artikel 3: Tijd en plaats van levering

3.1 Levering zal plaatsvinden aan het door de wederpartij opgegeven adres in Nederland en op kosten van die wederpartij.

3.2 Levertijden zijn bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, zelfs indien BCM Music Systems BV in gebreke is gesteld.

3.3 BCM Music Systems BV is gerechtigd om leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden, in welk geval zij tevens gerechtigd is om iedere deellevering afzonderlijk te factureren.

3.4 Indien de wederpartij in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen is BCM Music Systems BV gerechtigd te harer keuze om ofwel de goederen op te slaan op kosten en risico van de wederpartij, terwijl de gehele koopprijs onmiddellijk opeisbaar wordt, ofwel op enig tijdstip nadat wederpartij aldus in gebreke is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden onverminderd het recht van BCM Music Systems BV om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4: Reclame en ontbinding

4.1 De wederpartij zal de goederen bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen van de staat waarin de goederen verkeren. Reclames met betrekking tot de staat van de afgeleverde goederen dienen direct en schriftelijk te worden gedaan, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering, bij gebreke waarvan BCM Music Systems BV niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de goederen.

4.2 In het geval BCM Music Systems BV (gedeeltelijk) een reclamering accepteert, zal BCM Music Systems BV te harer keuze de overeenkomst kunnen ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst), of de goederen vervangen (zonder verdere kosten), of een redelijke vermindering op de koopprijs geven waarbij de wederpartij de goederen behoudt.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5 1.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, invoerrechten en andere belastingen en heffingen, welke de verkoopprijs beïnvloeden en welke van kracht zijn op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan.

Ingeval van aanpassing van een of meer van deze factoren, voordat aflevering plaatsvindt in overeenstemming met de overeengekomen levertijd, heeft BCM Music Systems BV het recht dit alsnog door te berekenen in haar verkoopprijzen, zodanig dat op redelijkerwijze wordt voorzien in de voorgevallen wijzigingen.

5.1.2 De gevolgen van welke overheidsmaatregel dan ook, daaronder mede begrepen die binnen het kader van de Europese Gemeenschappen, inclusief alle belastingen, rechten, heffingen en/of monetair compenserende bedragen e.d., indien en voor zover nog niet verrekend in de verkoopprijs zijn deze voor rekening en risico van de wederpartij.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de betaling opeisbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij automatische incasso is betaling terstond opeisbaar.

5.3 Indien het factuurbedrag ten bedrage van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de wederpartij in gebreke zijn enkel door het verloop van de termijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

5.4 De wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie of verrekening.

5.5 BCM Music Systems BV behoudt zich het recht voor te eniger tijd (ook voor levering) om van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor de verkoopprijs te vragen door middel van een bankgarantie, een onherroepelijke letter of credit of enig gelijkend document, cessie van vorderingen of anderszins. Indien de wederpartij niet op eerste verzoek een dergelijke zekerheid verschaft, dan wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn, zowel met betrekking tot betaling van de koopprijs als met betrekking tot de aanvaarding van de goederen en BCM Music Systems BV zal dan gerechtigd zijn om (gedeeltelijk) de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd haar recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

5.6 In geval van verzuim van betaling is de wederpartij de volgende kosten verschuldigd:

-De administratiekosten groot € 25,00;

-Maandelijks 1,5% rente waarbij een lopende maand als een volle maand wordt gerekend

-De buitengerechtelijke incassokosten

-De daadwerkelijk door BCM Music Systems BV gemaakte gerechtelijke kosten;

-Alle schade, welke BCM Music Systems BV lijdt ten gevolge van wijzigingen in de valutakoersen wanneer het product of de dienst niet in Euro’s is gefactureerd.

Artikel 6: Installatie

6.1 Installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 BCM Music Systems BV zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade ten gevolge van enige vertraging en/of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulk wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijze buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, waaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstroming, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van de productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, beperkt beschikbare productie capaciteit, boycot, feitelijke beperkingen van overheidszijde of het ontbreken van vereiste import- en exportvergunningen.

Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal BCM Music Systems BV daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

7.2 BCM Music Systems BV zal niet aansprakelijk zijn voor gevolgschade of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering.

7.3 De totale aansprakelijkheid van BCM Music Systems BV met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke BCM Music Systems BV voor die opdracht in rekening heeft gebracht, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4 BCM Music Systems BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BCM Music Systems BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BCM Music Systems BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. BCM Music Systems BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5 Behoudens voor zover BCM Music Systems BV onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de wederpartij BCM Music Systems BV vrijwaren tegen claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekking hebben op de geleverde goederen en diensten.

In alle gevallen waarin BCM Music Systems BV het recht heeft om een beroep te doen op deze bepalingen heeft tevens elk van haar werknemers het recht een beroep te doen op deze bepalingen, indien zij worden aangesproken.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De geleverde zaken blijven eigendom van BCM Music Systems BV totdat de wederpartij volledig heeft voldaan alle vorderingen, betrekking hebbende op krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, zulks met inbegrip van krachtens zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente. Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, in eigendom over te dragen, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden.

8.2 Ingeval de wederpartij nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens BCM Music Systems BV of in geval de wederpartij in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldenregeling aangaat met haar crediteuren of enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een periode van 30 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is BCM Music Systems BV gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst om de goederen terug te nemen en diensten te staken.

8 3 De wederpartij verplicht zich op de geleverde zaken op eerste verzoek ten behoeve van BCM Music Systems BV een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van BCM Music Systems BV op de wederpartij, daaronder tevens alle incassokosten en rente begrepen.

8.4 Voor het geval BCM Music Systems BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan BCM Music Systems BV of een door BCM Music Systems BV aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BCM Music Systems BV zich bevinden teneinde deze terug te nemen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1 BCM Music Systems BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 10: Garantie

10.1 Op complete systemen en losse onderdelen geeft BCM Music Systems BV 1 jaar volledige garantie mits de tegenpartij zich heeft gehouden aan de door BCM Music Systems BV gegeven aanwijzingen over het gebruik van het apparaat.

10.2 De te repareren of te vervangen apparatuur of onderdelen daarvan dienen franco naar BCM Music Systems BV toegezonden te worden.

10.3 Ieder recht op garantie gaat verloren, indien het defect te wijten is aan onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of indien blijkt dat reparaties door derden aan de apparatuur zijn uitgevoerd.

10.4 Bij verwijdering of beschadiging van de aangebrachte zegel(s) vervalt de garantie

Artikel 11: Software

11.1 De wederpartij zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende noch verwijderen noch wijzigen. Het is de wederpartij niet toegestaan de software, inclusief de daarbij geleverde documentatie te kopiëren, door te verkopen, op enige wijze openbaar te maken of beschikbaar te stellen aan derden.

Artikel 12: Vertrouwelijke informatie

12.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden

Artikel 13: Rechterlijke bevoegdheid

13.1 Op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zal Nederlands recht van toepassing zijn.

13.2 Partijen zullen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan zich tot het uiterste inspannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.

Artikel 14: Vindplaats en wijziging voorwaarden
14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13032187. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met BCM Music Systems BV.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

loader